Diensten - 578366-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Barcelona: Interne kantoorbodediensten

2020/S 234-578366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitat de Barcelona
Nationaal identificatienummer: Q08180001J
Postadres: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
E-mail: contractacio@ub.edu
Telefoon: +34 934035338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UB
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universidad pública
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de cartería y de mensajería de la Universidad de Barcelona y de diversas entidades del Grupo UB

Referentienummer: 2020/15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64122000 Interne kantoorbodediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato para la prestación de los servicios de cartería y mensajería interna de la Universidad de Barcelona y diversas entidades del Grupo UB.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 140 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato para la prestación de los servicios de cartería y mensajería interna de la Universidad de Barcelona y diversas entidades del Grupo UB.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planificación y organización del servicio / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios humanos / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Medios técnicos / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Resolución de incidencias / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica servicio de cartería / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Valoración de la oferta económica de las tarifas de precios para el servicio de mensajería / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Valoración de los precios de nuevos puntos de ruta / Weging: 5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tramitación y registro de documentos sin coste adicional.

Servicio de lluvia a coste cero.

Recogida a hora convenida sin coste.

Entrega inmediata sin coste.

Aportaciones de mejoras medioambientales.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

El en apartado II.1.7 (valor total del contrato) se hace referencia al valor estimado del contrato (VEC), es decir, el presupuesto base de licitación (IVA excluido), el valor de las prórrogas y modificaciones previstas.

En el apartado V.2.4 (valor del contrato) identificamos el precio de adjudicación del contrato inicial (IVA excluido).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-281864
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Servicio de cartería y de mensajería de la Universidad de Barcelona y de diversas entidades del Grupo UB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TPM Logistic, S. C. P.
Nationaal identificatienummer: J60541919
Postadres: C/ Sepúlveda, 94, 4t, 2.ª
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08015
Land: Spanje
E-mail: tpmlogisticscp@gmail.com
Telefoon: +34 616040913
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 190 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

El contrato contempla dos prestaciones diferenciadas, la correspondiente al servicio fijo de cartería y la correspondiente al servicio puntual de mensajería. Así el precio del contrato (IVA excluido) se distribuye de la siguiente forma:

a) servicio fijo de cartería (78 % de la prestación) se adjudica por 133 380,00 EUR,

b) servicio puntual de mensajería (22 % de la prestación) se adjudica por un importe máximo de 37 620,00 EUR.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Postadres: Vía Laietana, 14
Plaats: Barcelona
Postcode: 08003
Land: Spanje
Telefoon: +34 938876200
Internetadres: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serveis Jurídics de la Universitat de Barcelona
Postadres: C/ Balmes, 7, 1.º, edificio Balmes 7
Plaats: Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
E-mail: serveis.juridics@ub.edu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020