Diensten - 578368-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Boadilla del Monte: Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

2020/S 234-578368

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Nationaal identificatienummer: P2802200B
Postadres: C/ Juan Carlos I, 42
Plaats: Boadilla del Monte
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Postcode: 28660
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
Telefoon: +34 916349300
Fax: +34 916349348
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y funcionamiento y dirección facultativa de las obras del Centro de Seguridad Integral Boadilla del Monte

Referentienummer: EC/65/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y funcionamiento y dirección facultativa de las obras del Centro de Seguridad Integral Boadilla del Monte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 268 142.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y funcionamiento y dirección facultativa de las obras del Centro de Seguridad Integral Boadilla del Monte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad arquitectónica / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad control ejecución obras / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficiencia energética / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de ejecución BIM / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Entidad de control de calidad / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Proposición económica / Weging: 36
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 245-603177
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EC/65/19
Benaming:

Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y funcionamiento y dirección facultativa de las obras del Centro de Seguridad Integral Boadilla del Monte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Matos Castillo Arquitectos, S. L. P., Néstor Montenegro Mateos
Nationaal identificatienummer: 33527438Q
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Matos Castillo Arquitectos, S. L. P., Néstor Montenegro Mateos
Nationaal identificatienummer: 33527438Q
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 142.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento Boadilla del Monte
Postadres: C/ Juan Carlos I, 42
Plaats: Boadilla del Monte
Postcode: 28660
Land: Spanje
E-mail: contratacion@aytoboadilla.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020