Diensten - 578371-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Energie en aanverwante diensten

2020/S 234-578371

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Energy Community Secretariat
Postadres: Am Hof 4 level 5/6
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1010
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Energy Community Secretariat
E-mail: marta.bromboszcz@energy-community.org
Telefoon: +43 15352222-12
Fax: +43 15352222-10
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.energy-community.org
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energy sector

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Study on Addressing Energy Poverty in the Energy Community Contracting Parties

Referentienummer: ECS_PN06_2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of this study is to assess the number of households in energy poverty in the Energy Community Contracting Parties and propose policies and measures for addressing it.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 141 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

As indicated in the tender documents.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of this study is to assess the number of households in energy poverty in the Energy Community Contracting Parties and propose policies and measures for addressing it.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Adequacy of the proposed methodology and work plan in responding to the service specifications / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Key professional staff qualifications and competence for the assignment / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality control measures / Weging: 10
Prijs - Weging: 80:20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438480
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energy Institute Hrvoje Požar
Postadres: Savska cesta 163
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10001
Land: Kroatië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Society for Sustainable Development Design
Postadres: Janka Rakuse 1
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 20 300.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

National identification number: (L-766834-0b25)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Energy Community
Postadres: Am Hof 4, Level 5
Plaats: Vienna
Postcode: 1010
Land: Oostenrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020