Diensten - 578385-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Donostia-San Sebastián: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2020/S 234-578385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Nationaal identificatienummer: P2007400A
Postadres: C/ Agiuue Miramon, 4 Ps, Aiete 65 (Gipuzkoa)
Plaats: Donostia-San Sebastián
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20002
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Educación y Promoción Social
E-mail: kontratazioa@donostia.eus
Telefoon: +34 943481398
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.donostia.eus
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestación de los servicios del Centro Joven Kontadores

Referentienummer: 2020/014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación de los Servicios del Centro Joven Kontadores.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 604.55 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES212 - Gipuzkoa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestación de los Servicios del Centro Joven Kontadores.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterios: aplicación de fórmulas / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Procedimiento de urgencia (artículo 119 de la LCSP).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 158-385954
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Prestación de los servicios del Centro Joven Kontadores

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Artaziak Arte — Hezkuntza Ekimenak Koop. Elk. Txikia
Plaats: Bilbao
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 501.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 604.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: C/ Ijentea, 1 (Gipuzkoa)
Plaats: Donostia-San Sebastián
Postcode: 20003
Land: Spanje
Telefoon: +34 34943481000
Internetadres: http://www.donostia.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020