Diensten - 578398-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Tiel: Programmering van softwarepakketten

2020/S 234-578398

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AQUON
Nationaal identificatienummer: 561785620
Postadres: De Blomboogerd 12
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Dave van Beek
E-mail: aanbestedingen@vierheren.nl
Telefoon: +31 653421727
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aquon.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/05/AWVODI-2018.pdf
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop van een Order Management Systeem

Referentienummer: VH202002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72210000 Programmering van softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de aanbestedingsprocedure is een Overheidsopdracht in de vorm van een vaste Overeenkomst voor het leveren van een Order Management Systeem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 384 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
72212482 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software
72421000 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tiel en Leiden tbv waterschappen Midden en Zuid Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op basis van de maximale looptijd van tien jaar (tot 1.1.2031) bedraagt het totale voorzienbare inkoopvolume circa 900 000,- EUR exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengoptie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 169-409531
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inkoop van een Order Management Systeem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Four Digits bv
Nationaal identificatienummer: 09162137
Postadres: Jansbinnensingel 26
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6811 AL
Land: Nederland
E-mail: info@fourdigits.nl
Telefoon: +31 264422700
Internetadres: http://www.fourdigits.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 384 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocument.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020