Diensten - 578401-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Anna Paulowna: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578401

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hollands Kroon
Nationaal identificatienummer: 54477506
Postadres: De verwachting 1
Plaats: Anna Paulowna
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1761 VM
Land: Nederland
Contactpersoon: Don Tewari
E-mail: DonTewari@hollandskroon.nl
Telefoon: +31 883215000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hollandskroon.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=158517
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Financieel en belasting applicatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één of meerdere opdrachtnemers ten behoeve van de volgende software applicaties/ informatie systemen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving opdracht

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met éen opdrachtnemer ten behoeve van de volgende software applicatie/ informatie systeem: belasting applicatie/informatie systeem. De gemeente Hollands Kroon is verantwoordelijk voor een goede dienstverlening naar haar inwoners en medewerkers. Ons uitgangspunt is om de huidige financiële- en belasting applicaties meer aan te laten sluiten bij de wensen die staan omschreven in ons droombeeld. De huidige applicaties zijn geschikt voor het doel waar deze ooit voor zijn aangeschaft maar sluiten onvoldoende aan de huidige wensen, zoals bijvoorbeeld documenten opslaan in SharePoint en het onttrekken van data uit basisregistraties.

De belasting- en financiële applicatie software worden in twee percelen aanbesteed. Hier is voor gekozen om de samenwerking tussen beide software applicaties te realiseren en daarvoor kennis van de gemeentelijke markt van belang is.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplanning / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan en conversiestrategie / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Product presentatie met interview / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: financiële applicatie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omschrijving opdracht

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met éen opdrachtnemer ten behoeve van de volgende software applicatie/informatie systeem: Financiele applicatie/informatie systeem.De gemeente Hollands Kroon is verantwoordelijk voor een goede dienstverlening naar haar inwoners en medewerkers. Ons uitgangspunt is om de huidige financiële- en belasting applicaties meer aan te laten sluiten bij de wensen die staan omschreven in ons droombeeld. De huidige applicaties zijn geschikt voor het doel waar deze ooit voor zijn aangeschaft maar sluiten onvoldoende aan de huidige wensen, zoals bijvoorbeeld documenten opslaan in SharePoint en het onttrekken van data uit basisregistraties.

De belasting- en financiële applicatie software worden in twee percelen aanbesteed. Hier is voor gekozen om de samenwerking tussen beide software applicaties te realiseren en daarvoor kennis van de gemeentelijke markt van belang is.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplanning / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan en conversiestrategie / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Product presentatie met interview / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 197-476581
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020