Services - 57842-2022

02/02/2022    S23

Roumanie-Iași: Services de déneigement

2022/S 023-057842

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI
Numéro national d'identification: 14009336
Adresse postale: Strada: Stefan cel Mare si Sfant, nr. 13
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700064
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: CIPRIAN OVIDIU CIUCAN
Courriel: contact@djadp.ro
Téléphone: +40 232255961
Fax: +40 232255960
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.djadp.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136054
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ACORD CADRU „Activitatea de deszapezire a drumurilor judetene” in perioada 01.11.2022 – 15.03.2026

Numéro de référence: 14009336_2022_PAAPD1045370/361/21.01.2022
II.1.2)Code CPV principal
90620000 Services de déneigement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

1. Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Informatii privind acordul-cadru:

- Acord cadru cu un singur operator;

- Durata acordului cadru: maximum 41.5 luni;

- Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minimum 1 contract subsecvent/an;

- Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU;

- estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: conform Anexa_VEmax_AC şi Anexa_VEmin_AC, Anexa_VEmax_CS şi Anexa_VEmin_CS din cadrul documentatiei tehnice (liste de cantităţi);

- estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru: 11.647.096 lei fără TVA.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 46 588 384.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90630000 Services de déverglaçage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO21 Nord-Est
Lieu principal d'exécution:

Drumurile judetene din judetul Iasi aflate în administrarea DJADP Iasi.

II.2.4)Description des prestations:

Întretinerea si deszapezirea retelei de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, în conformitate cu cerintele şi specificaţiile tehnice din documentatia de atribuire.

Cuantumul garantiei de participare: 115.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 1231
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, terţul sustinator nu trebuie sa se regăsească în situaţiile prevazute la art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi si subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În susţinerea îndeplinirii cerinţelor prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va prezenta următoarele documente:

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în șara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

• în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul precedent sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, daca în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autoritaţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr.3.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor;

-se va prezenta Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016.

Nota : Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta ODATA cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ciucan Ciprian Ovidiu - director executiv DJADP Iasi, Babliuc Sorin - Consilier Compartiment Tehnic Investitii, Avram-Huţuşoru Cătălin - Consilier Compartiment Tehnic Investitii, Ifteni Fănică - Consilier Compartiment Tehnic Investitii, Cazacu Cezar Andrei - Consilier Compartiment Tehnic Investitii, Dascalescu Gabriel Bogdan – Consilier Compartiment Tehnic Investitii, Morosan Marius - Inspector de specialitate gr. II Compartiment Tehnic Investitii, Nedelcu Marius - Consilier Compartiment Tehnic Intretinere Drumuri si Poduri, Diaconu Laurenţiu - Consilier Compartiment Administrare Drumuri si Patrimoniu, Aioanei Mihăiţă - Consilier Compartiment Administrare Drumuri si Patrimoniu, Bura Paul Mihail - Inspector de specialitate gr. II Compartiment Administrare Drumuri si Patrimoniu, Mihai Marius - Inspector de specialitate gr. II Compartiment Administrare Drumuri si Patrimoniu, Boboc Sebastian Petru – Consilier Compartiment Avizare si Control Trafic, Benţa Bogdan - Consilier Comp. Financiar Contabil, Salarizare, Administrativ, Mihalache Gabriela - Consilier Comp. Financiar Contabil, Salarizare, Administrativ, Mantu Maria – Consilier Resurse Umane Comp. Financiar Contabil, Salarizare, Administrativ, Irimia Carmen – Consilier Compartiment Achiziţii Publice, Stoica Virginia - Consilier Compartimentul Achiziții Publice, Vicol Corina Mihaela - Consilier Compartiment Achiziţii Publice, Papa Simona - Consilier juridic Compartiment juridic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții straini, document echivalent, emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

NOTA: In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri medie anuală pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020 şi 2021) trebuie sa fie de minimum 11.500.000 lei.NOTA:1. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, se va menționa faptul că pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat de Banca Nationala a României (www.bnr.ro) pentru fiecare an în parte.2. Pentru persoane juridice straine, documentele se vor prezentat în limba de origine si în traducere autorizata.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE cu informatiile solicitate, conform art. 193 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.1. Operatorului economic clasat pe primul loc va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documente relevante privind demonstrarea situatiei economice si financiare. Se vor prezenta in acest sens: documente care dovedesc îndeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, semnate cu semnatura electronica extinsa, care pot fi: bilanturi contabile înregistrate la organele competente, rapoarte de audit (daca este aplicabil), rapoarte ale cenzorilor sau alte documente edificatoare, pentru cel mult ultimii 3 ani financiari anteriori (2019, 2020 şi 2021).2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.3. Capacitatea economica si financiara poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile art. 182, alin (1) din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (Formularul nr.5 +anexa la acesta). Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/ tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Terţii susţinători nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165,art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului situat pe primul loc in clasamentul intermediar. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta angajamentul de sustinere insotit de anexa, în original.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1. Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati.Cerinta minima: Experienţă similarăOfertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat si a dus la bun sfârşit, la nivelul a maximum 5 contracte/acorduri-cadru, servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica (servicii de deszapezire in infrastructura de transport rutier), in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, în valoare cumulata, fara TVA, de cel putin egala cu 11.500.000 lei fara TVA.Nota:a). Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.b). In cazul unei asocieri, partea din valoarea si serviciile contractului ce a revenit ofertantului se va evidentia distinct prin anexa la procesul verbal de receptie a serviciilor sau prin alte documente relevante, însusite de beneficiar.c). Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pe fiecare an in parte.Se va solicita prezentarea de certificate/documente conform art.179 din Legea 98/2016.

Proportia de subcontractare4. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul). Conform art. 55 din Legea 98/2016, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

Diplome de studii si calificari profesionale2. Cerinta minima - calificari educationale si profesionale - Personal permanent necesar pentru indeplinirea contractuluiOfertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru îndeplinirea celui mai mare contract subsecvent:- Un responsabil/coordonator autorizat pentru activitatea privind ″sănătatea muncii și securitatea ocupațională a muncii″ (SSM), conform HG 319/2006, cu experiență în derularea unui contract de servicii.Se vor prezenta:1.CV;2.Diplome/certificate/atestate/autorizatii/decizie interna;3.Fișa de post/contract de muncă/REVISAL;4.Alte documente similare.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic3. Cerinta minima - dotare tehnica:Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatoarele dotari si utilaje, autoutilaje, echipamente specifice rezultate a fi necesare pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent, indiferent de forma de detinere (proprietate/leasing/comodat/angajamente de punere la dispozitie sau prin contracte/conventii de închiriere):a) ATB 4x4, 6x4 sau 8x4, dotate cu lamă (plug) şi răspânditor de material antiderapant (RSP) - 41 buc. (31 buc la permanenta și 10 buc la cerere);b) Autogreder - 12 buc. (12 buc. la cerere);c) Autofreze 4x4 sau 6x6 - 6 buc. (6 buc. la cerere);d) Încărcător frontal (> 2 mc) - 6 buc. (6 buc. la cerere);e) Automacara min. 40 To - 1 buc. la cerere;f) Perie mecanică – 3 buc. la cerereg) Autoutilitară - 3 buc. la cerere.Pentru urmărirea activității utilajelor care participă la activitatea de deszăpezire, în vederea decontării corecte a orelor de acțiune, prestatorul are obligația de a dota toate utilajele solicitate (atât cele permanente cât și cele la cerere), cu stații GPS (pentru monitorizare și evidența activității) și cu softul aferent, furnizând orele de funcționare și traseele parcurse în timp real. Monitorizarea prin GPS va fi pusă la dispoziția DJADP Iași, prin transmiterea codurilor de acces la sistemul de monitorizare GPS, pentru verificarea fiecărui autovehicul/utilaj în parte. Softul GPS va asigura accesul beneficiarului la istoricul traseelor parcurse de autovehicul/utilaj în scopul deszăpezirii, precum și la localizarea lor în timp real pe întreaga perioada a serviciilor de deszăpezire. Se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte că operatorii economici dispun de capacitatea tehnică mentionată mai sus (inclusiv dotarea utilajelor cu GPS).h) Prestatorul trebuie să deţină sub orice formă (în proprietate, închiriere, comodat etc.) cel puţin câte o locaţie în zona: Iaşi, Grajduri/Scânteia, Paun, Tomesti/Tutora, Paşcani, Lespezi, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Gropnita, Cotnari, Țibăneşti, Răducăneni, Vlădeni, necesare pentru asigurarea conditiilor de odihna a personalului deservent si pentru organizarea serviciilor aferente deszapezirii (gararea utilajelor de deszapezire si depozitarea materialului antiderapant). Locaţiile vor avea cel puţin un spaţiu: birou încălzit şi sursă de energie electrică. Totodată, locaţiile trebuie să aibă şi semnal GSM cu posibilitatea de transfer de date pentru o bună funcţionare a activităţii de informare şi decizie. Subbazele (Grajduri/Scânteia, Paun, Tomesti/Tutora, Lespezi, Podu Iloaiei, Gropnita şi Cotnari) vor fi coordonate de bazele principale prin persoana desemnată de prestator, fără a finecesar amplasarea unui birou.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Initial, conform art.193 alin (1) din Legea 98/2016, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele îndeplinite în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei si cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informaţiile pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în cadrul DUAE, cf. art.12/Instr. 2/2017: numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.Se vor prezenta:- Contracte sau parti din contracte, procese-verbale de receptie finala/ procese-verbale de receptie la terminarea serviciilor si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul prestarii serviciilor.Din certificarile respective trebuie sa rezulte ca serviciile s-au prestat în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi au fost duse la bun sfârşit.În cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ, iar DUAE se va prezenta de fiecare asociat.Conform art. 9, alin. (3) din Instrucţiunea nr. 2/2017, prin servicii prestate şi duse la bun sfârsit se înţelege:a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent;b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării.

- Se va completa DUAE, în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016 şi Formularul nr.7. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE.- Documentele justificative care probeaza cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Prezentare DUAE, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016.Toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea lor (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator), vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situate pe locul I în clasamentul intermediar, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.Se vor prezenta:1.CV;2.Diplome/certificate/atestate/autorizatii/decizie interna;3.Fișa de post/contract de muncă/REVISAL;4.Alte documente similare.

Prezentare DUAE, conform art. 193, alin. (1) din Legea 98/2016 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul situat pe locul I în clasamentul intermediar.Capacitatea tehnică şi profesională a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea 98/2016, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnică şi/sau profesională invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor (Formularul nr.6). Prin angajamentul ferm (Formularul nr.6), tertul/tertii confirma (prezentând documente justificative, dupa caz) faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru îndeplinirea acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta /acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajamentul de sustinere (impreuna cu documentele anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) se depun odata cu DUAE. Terţii susţinători nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului situat pe primul loc in clasamentul intermediar.Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta angajamentul de sustinere, în original.NOTA:În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/03/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/07/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/03/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modul in care se poate accesa DUAE: in format electronic, la adresa www.e-licitatie.ro.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem (în SEAP), în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire în termenul limită stabilit de autoritatea contractantă la secţiunea I.3) Comunicare şi secţiunea II.1.4 ).

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:

- comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

- operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente care lipsesc din oferta. Propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor prezenta în conformitate cu cerinţele de la secţiunea IV.4 Prezentarea ofertei

(poz.IV.4.1 şi IV.4.2) din fişa de date a achiziţiei.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 4 luni (120 zile).

Durata acordului cadru: până la data de 15.03.2026.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 8, alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, actualizata – 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: DJADP Iasi - compartiment achizitii publice
Adresse postale: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13
Ville: Iasi
Code postal: 700064
Pays: Roumanie
Courriel: contact@djadp.ro
Téléphone: +40 232-255961
Adresse internet: www.djadp.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/01/2022