Diensten - 578430-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Cannes: Verzekeringen tegen schade of verlies

2020/S 234-578430

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 219-537794)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OPH Cannes Pays de Lérins (06)
Postadres: 22 boulevard Louis Négrin
Plaats: Cannes
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06150
Land: Frankrijk
E-mail: mpguiraud@ophcannes.net
Telefoon: +33 493481222
Fax: +33 493473905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ophcannes.net
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de prestation de services d'assurances construction — dommages ouvrage et tous risques chantier

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent contrat a pour objet l'assurance «Dommages ouvrage» des opérations de l'OPH de Cannes.Il peut s'agir de travaux neufs ou d'opérations de réhabilitation, acquisitions, améliorations.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 219-537794

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La date limite de remise des offres pour le présent marché initialement prévue le 8.12.2020 (12h00) est reportée au 28.12.2020 (12h00).