Diensten - 578437-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Diensten in verband met software

2020/S 234-578437

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-184546)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postadres: ul. Szamocka 3,5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-748
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telefoon: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zus.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) w ramach platformy usług elektronicznych ZUS

Referentienummer: TZ/271/89/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) w ramach platformy usług elektronicznych ZUS wraz z przeprowadzeniem instruktaży oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-184546

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 22/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: