Diensten - 578438-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2020/S 234-578438

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 232-572965)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Indiry Gandhi 14
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-776
Land: Polen
Contactpersoon: Violetta Kulma
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telefoon: +48 223496435
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Adres van het kopersprofiel: http://ihit.ezamawiajacy.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 4 szt. lodówko-zamrażarek firmy Indesit.

Referentienummer: IHIT/WR/104/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 4 szt. lodówko-zamrażarek firmy Indesit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-572965

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa:
In plaats van:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

Te lezen:

Przegląd techniczny, konserwacja, diagnoza oraz naprawa 4 szt. lodówko-zamrażarek firmy Indesit.

IHIT/WR/104/2020

VII.2)Overige nadere inlichtingen: