Diensten - 578444-2020

01/12/2020    S234

Polen-Górowo Iławeckie: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 234-578444

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 152-371871)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Nationaal identificatienummer: 7431990293 REGON 510743491
Postadres: pl. Ratuszowy 18
Plaats: Górowo Iławeckie
NUTS-code: PL922 Ciechanowski
Postcode: 11-220
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Worobiec
E-mail: umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Telefoon: +48 897627020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://gorowoil-um.bip-wm.pl
Adres van het kopersprofiel: https://miniportal.uzp.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławieckie wraz z dostawą sprzętu

Referentienummer: OG.041.2018.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizację i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie” realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, III osi priorytetowej Cyfrowy region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-371871

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: