Diensten - 578447-2020

01/12/2020    S234

Polen-Sulechów: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578447

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-522127)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sulechów
Postadres: pl. Ratuszowy 6
Plaats: Sulechów
NUTS-code: PL432 Zielonogórski
Postcode: 66-100
Land: Polen
Contactpersoon: Julita Szukała-Wachowska
E-mail: um@sulechow.pl
Telefoon: +48 683851120
Fax: +48 683854686
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sulechow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sulechów

Referentienummer: ZPB.271.32.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sulechów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Teren Gminy Sulechów stanowi miasto Sulechów oraz wsie: Brody, Brzezie k. Sulechowa, Buków, Cigacice, Głogusz, Górki Małe, Górzykowo, Kalsk, Karczyn, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Leśna Góra, Łęgowo, Pomorsko, Brzezie k. Pomorska, Mozów, Nowy Świat, Obłotne, Okunin, a także przysiółki Boryń, Laskowo, Nowy Klępsk, Przygubiel, Szabliska.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 OPZ i pozostałe zapisy SIWZ.

4. Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy założeniu, że rozliczenie należności Wykonawcy tyt...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-522127

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zorganizowanie PSZOKu nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

Ilość nieruchomości wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – 44.

Ilość pojemników/worków wg stanu na dzień 30 września 2020 r. przeznaczonych dla poniższych rodzajów odpadów:

— zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne:

• 120 l – 23 sztuki,

• 240 l – 15 sztuk,

• 1 100 l – 8 sztuk,

• 5 000 l – 3 sztuki,

— tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale:

• worki 120 l – 28 sztuk,

• 120 l – 3 sztuki,

• 240 l – 19 sztuk,

• 1 100 l – 13 sztuk,

— szkło:

• worki 120 l – 39 sztuk,

• 120 l – 8 sztuki,

• 240 l – 17 sztuk,

• 1 100 l – 9 sztuk.

Ilość nieruchomości wg stanu na dzień 31 października 2020 r. – 44.

Ilość pojemników/worków wg stanu na dzień 30 września 2020 r. przeznaczonych dla poniższych rodzajów odpadów:

— biodegradowalne, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

• worki 120 l – 17 sztuk,

• 120 l – 1 sztuki,

• 240 l – 17 sztuk,

• 1 100 l – 9 sztuk.