Diensten - 578452-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Norrköping: Post- en telecommunicatiediensten

2020/S 234-578452

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 224-550821)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationaal identificatienummer: 202100-0696
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 60176
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Lindquist
E-mail: anna.lindquist@smhi.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smhi.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Request for Information on Satellite Reception

Referentienummer: 2020/2127/2.3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64000000 Post- en telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This RFI is executed by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). SMHI are pleased to invite you to participate in this Request for Information (RFI)/technical dialogue regarding satellite reception.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-550821

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 12/12/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: