Diensten - 578458-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Thue-et-Mue: Verzekeringsdiensten

2020/S 234-578458

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 230-567090)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIVOM Éducation Enfance Jeunesse
Postadres: 8 avenue de la Stèle Bretteville l'Orgueilleuse
Plaats: Thue-et-Mue
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 14740
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Sarah Iung
E-mail: adg@seej.fr
Telefoon: +33 231264341
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.seej.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.dematcentraledesmarches.com/7055643
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune Thue-et-Mue
Postadres: 8 avenue de la Stèle Bretteville l'Orgueilleuse
Plaats: Thue-et-Mue
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 14740
Land: Frankrijk
E-mail: adg@thueetmue.fr
Telefoon: +33 231264341
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://thueetmue.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins des membres du groupement de commandes commune de Thue et Mue, SIVOM Éducation Enfance Jeunesse, association Loisirs Jeunesse

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Assurances.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-567090

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Suite à des difficultés, la boîte courriel demat@medialex.fr n'est pas active pour le moment, utiliser l'adresse suivante :https://demat.centraledesmarches.com/7055643