Diensten - 578461-2020

01/12/2020    S234

Malta-Floriana: Ontwerpadviezen

2020/S 234-578461

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-489958)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Contracts
Nationaal identificatienummer: MT25645419
Postadres: Notre Dame Ravelin
Plaats: Floriana
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: FRN 1600
Land: Malta
E-mail: info.contracts@gov.mt
Telefoon: +356 21220212
Fax: +356 21247681
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps
Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CT2382/2020 — Provision of Civil Engineering Designs, Tender Documentation, and Project Management Services for the Bulk Excavations and Service Tunnel for the new Outpatients Facility at MDH

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79415200 Ontwerpadviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

CT2382/2020 — Provision of civil engineering designs, tender documentation, and project management services for the bulk excavations and service tunnel for the new outpatients facility at Mater Dei Hospital.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-489958

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Extension for the submission of offers and opening of tender by 1 week.