Diensten - 578496-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Iași: Computerarchiveringsdiensten

2020/S 234-578496

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 225-553718)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Iași
Nationaal identificatienummer: 4541580
Postadres: Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700064
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Badarau
E-mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefoon: +40 232258190
Fax: +40 232258190
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primaria-iasi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sistem de arhivare electronică a documentelor aferent proiectului „Îmbunătățirea capacitații de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de municipiul Iași”, cod POCA/661/2/1MySMIS2014 136247

Referentienummer: 4541580/2020/98963
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72252000 Computerarchiveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de arhivare computerizată a documentelor și implică prestarea de servicii și furnizarea de produse, respectiv achiziția unei soluții informatice prin care se va implementa sistemul informatic destinat gestionării fondului arhivistic (FA) existent și viitor. Sistemul informatic furnizat va trebui să funcționeze atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de durabilitate a proiectului. Perioada de durabilitate reprezintă perioada post-implementare de minimum cinci ani de la data finalizării implementării proiectului. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi, se va decala proporțional și perioada de durabilitate. Serviciul de arhivare computerizată a documentelor aflate în arhiva autorității contractante reprezintă procesul de transpunere a documentelor, din format hârtie în format digital, cu păstrarea nealterată a conținutului acestora, cu scopul de a crea baza de date aferentă FA – în scopul gestionării și consultării acestuia.

Implementarea sistemului implică achiziționarea de:

1. servicii de retro-digitalizare documente, ce vor include:

— echipamente hardware necesare funcționării sistemului: 3 servere (server web, server content și server storage), 1 scaner format A3, pana la formate A0+ (planșe si hărți) și 5 scanere format A4;

— servicii de retro-digitalizare a minimum 120 000 de documente existente în arhiva PMI-Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale, activitatea de Taxe și impozite locale (un document poate conține mai multe pagini cu acte justificative, exemplu: „Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Anexa 2 model ITL 001” poate conține următoarele acte justificative: actul de dobândire, carte de identitate/buletin proprietar, certificat de performanță energetic, schița construcției/releveu, împuternicire în original sau în formă legalizată în situația în care se prezintă pentru înregistrare o altă persoană decât proprietarii, raport de evaluare în cazul clădirilor nerezidențiale, certificatul de urbanism, autorizație de construire, proces-verbal de recepție a construcției, polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale PAD, etc.), servicii ce se vor desfășura la sediul autorității contractante, cu resursele prestatorului (echipamente și personal);

— serviciile de instruire a 3 persoane – pentru gestionarea nomenclatorului arhivistic (NA) și fondului arhivistic (FA), respectiv utilizarea aplicației informatice și a echipamentelor hardware ce vor fi furnizate;

2. servicii software = licențele aferente funcționării sistemului, pentru:

— aplicația informatică de gestionare și consultare a FA – pentru 1 administrator, minimum 3 utilizatori ce vor gestiona FA și un număr de 110 de utilizatori ce vor consulta FA – în funcție de drepturile acordate;

— utilizarea echipamentelor hardware ce se vor achiziționa;

— orice alte licențe pe care ofertantul le consideră necesare funcționării sistemului;

3. servicii de indexare = utilizare a min. 5 categorii de informații pentru fiecare dosar: anul documentului; direcția/serviciul/biroul/compartimentul; numele petentului/autorului actului; indicativul dosarului; cuvinte cheie de căutare în document;

4. servicii dezvoltare, implementare, training și suport post-implementare pentru: software aferent acestuia.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-553718

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descriere succintă:
In plaats van:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de arhivare computerizată a documentelor și implică prestarea de servicii și furnizarea de produse, respectiv achiziția unei soluții informatice prin care se va implementa sistemul informatic destinat gestionării fondului arhivistic (FA) existent și viitor.

Sistemul informatic furnizat va trebui să funcționeze atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de durabilitate a proiectului.

Perioada de durabilitate reprezintă perioada post-implementare de minimum cinci ani de la data finalizării implementării proiectului.

În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi, se va decala proporțional și perioada de durabilitate.

Serviciul de arhivare computerizată a documentelor aflate în arhiva autorității contractante reprezintă procesul de transpunere a documentelor, din format hârtie în format digital, cu păstrarea nealterată a conținutului acestora, cu scopul de a crea baza de date aferentă FA – în scopul gestionării și consultării acestuia.

Implementarea sistemului implică achiziționarea de:

1. servicii de retro-digitalizare documente, ce vor include:

— echipamente hardware necesare funcționării sistemului: 3 servere (server web, server content și server storage), 1 scaner format A3, pana la formate A0+ (planșe si hărți) și 5 scanere format A4;

— servicii de retro-digitalizare a minimum 120 000 de documente existente în arhiva PMI-Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale, Activitatea de Taxe și Impozite Locale (un document poate conține mai multe pagini cu acte justificative, exemplu: „Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Anexa 2 model ITL 001” poate conține următoarele acte justificative: actul de dobândire, carte de identitate/buletin proprietar, certificat de performanță energetic, schița construcției/releveu, împuternicire în original sau în formă legalizată în situația în care se prezintă pentru înregistrare o altă persoană decât proprietarii, raport de evaluare în cazul clădirilor nerezidențiale, certificatul de urbanism, autorizație de construire, proces-verbal de recepție a construcției, polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale PAD etc.), servicii ce se vor desfășura la sediul autorității contractante, cu resursele prestatorului (echipamente și personal);

— serviciile de instruire a trei persoane pentru gestionarea nomenclatorului arhivistic (NA) și fondului arhivistic (FA), respectiv utilizarea aplicației informatice și a echipamentelor hardware ce vor fi furnizate;

2. servicii software = licențele aferente funcționării sistemului, pentru:

— aplicația informatică de gestionare și consultare a FA – pentru 1 administrator, minimum 3 utilizatori ce vor gestiona FA și un număr de 110 de utilizatori ce vor consulta FA – în funcție de drepturile acordate;

— utilizarea echipamentelor hardware ce se vor achiziționa;

— orice alte licențe pe care ofertantul le consideră necesare funcționării sistemului;

3. servicii de indexare = utilizare a min. cinci categorii de informații pentru fiecare dosar: anul documentului; direcția/serviciul/biroul/compartimentul; numele petentului/autorului actului; indicativul dosarului; cuvinte cheie de căutare în document;

4. servicii dezvoltare, implementare, training și suport post-implementare pentru: software aferent acestuia.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va răspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificări: 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Te lezen:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de arhivare computerizată a documentelor și implică prestarea de servicii și furnizarea de produse, respectiv achiziția unei soluții informatice prin care se va implementa sistemul informatic destinat gestionării fondului arhivistic (FA) existent și viitor. Sistemul informatic furnizat va trebui să funcționeze atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de durabilitate a proiectului. Perioada de durabilitate reprezintă perioada post-implementare de minimum cinci ani de la data finalizării implementării proiectului. În cazul în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi, se va decala proporțional și perioada de durabilitate. Serviciul de arhivare computerizată a documentelor aflate în arhiva autorității contractante reprezintă procesul de transpunere a documentelor, din format hârtie în format digital, cu păstrarea nealterată a conținutului acestora, cu scopul de a crea baza de date aferentă FA – în scopul gestionării și consultării acestuia.

Implementarea sistemului implică achiziționarea de:

1. servicii de retro-digitalizare documente, ce vor include:

— echipamente hardware necesare funcționării sistemului: 3 servere (server web, server content și server storage), 1 scaner format A3, pana la formate A0+ (planșe si hărți) și 5 scanere format A4;

— servicii de retro-digitalizare a minimum 120 000 de documente existente în arhiva PMI-Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale, activitatea de Taxe și impozite locale (un document poate conține mai multe pagini cu acte justificative, exemplu: „Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri Anexa 2 model ITL 001” poate conține următoarele acte justificative: actul de dobândire, carte de identitate/buletin proprietar, certificat de performanță energetic, schița construcției/releveu, împuternicire în original sau în formă legalizată în situația în care se prezintă pentru înregistrare o altă persoană decât proprietarii, raport de evaluare în cazul clădirilor nerezidențiale, certificatul de urbanism, autorizație de construire, proces-verbal de recepție a construcției, polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale PAD, etc.), servicii ce se vor desfășura la sediul autorității contractante, cu resursele prestatorului (echipamente și personal);

— serviciile de instruire a 3 persoane – pentru gestionarea nomenclatorului arhivistic (NA) și fondului arhivistic (FA), respectiv utilizarea aplicației informatice și a echipamentelor hardware ce vor fi furnizate;

2. servicii software = licențele aferente funcționării sistemului, pentru:

— aplicația informatică de gestionare și consultare a FA – pentru 1 administrator, minimum 3 utilizatori ce vor gestiona FA și un număr de 110 de utilizatori ce vor consulta FA – în funcție de drepturile acordate;

— utilizarea echipamentelor hardware ce se vor achiziționa;

— orice alte licențe pe care ofertantul le consideră necesare funcționării sistemului;

3. servicii de indexare = utilizare a min. 5 categorii de informații pentru fiecare dosar: anul documentului; direcția/serviciul/biroul/compartimentul; numele petentului/autorului actului; indicativul dosarului; cuvinte cheie de căutare în document;

4. servicii dezvoltare, implementare, training și suport post-implementare pentru: software aferent acestuia.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: