Diensten - 578499-2020

01/12/2020    S234

België-Brussel: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578499

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 214-524751)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BOSA-DG Digitale Transformatie
Nationaal identificatienummer: 0671.516.647_550141
Postadres: Simon Bolívarlaan 30
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: delphine.duprez@bosa.fgov.be
Telefoon: +32 2
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391752
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391752

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor diensten — ePayment

Referentienummer: BOSA-DGDT-2020/M1112-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft het aanbod van een beveiligd online betaalplatform in de vorm van een of meer SaaS-abonnementen, bestemd voor de huidige klanten zoals bepaald in bijlage 1 en die dus kunnen afnemen op deze raamovereenkomst.

De merchant moet kunnen kiezen uit een selectie oplossingen en functies zonder zelf over de tarieven te moeten onderhandelen met de aanbieders van de betaaloplossingen. De FOD BOSA DG DT treedt namelijk in dit kader op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6o a) en 7o, b) van de wet overheidsopdrachten 2016.

De opdracht luidt als volgt:

— post 1: terbeschikkingstelling van een betaalplatform (back- en front-office). De inschrijver neemt hier de rol op zich van leverancier van betaaldiensten of Payment Service Provider (PSP), deze laat de merchant toe om de betalingen te kunnen aanvaarden,

— post 2: terbeschikkingstelling van online betaalmethoden. De inschrijver neemt hier de rol op zich van verstrekker van betaaldiensten (financiële instelling of "acquirer"). Het doel is een "acquirer"-organisme – dienstverlener – te selecteren die met de bank/een financieel organisme de betaalorder online verwerkt, voor de betaalmiddelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 214-524751

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het bestek is aangepast (punten 8.7.2 a - 8.8.2 c - 8.8.2 e) alsook het offerteformulier. Offertes dienen vóór 9.12.2020, 11:00 te worden ingediend via e-tendering.