Diensten - 578518-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Groningen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578518

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 215-527632)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dienst Uitvoering Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 50973029 Groningen
Postadres: Kempensberg 12
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9722 TB
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan Ploeger
E-mail: johan.ploeger@iuc-noord.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.duo.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wft-examensoftware

Referentienummer: DUO-EURAAN-HB-IUCN20010129
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna genoemd DUO) zoekt marktpartijen die examensoftware als SAAS-oplossing aanbieden. De software zal in gezet worden voor Wet voor het Financieel Toezicht. Wanneer u een dergelijke dienst kan leveren nodigt DUO u van harte uit om deel te nemen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-527632

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De informatie is gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie, graag de bijbehorende aanbestedingsstukken raadplegen.