Diensten - 578520-2020

01/12/2020    S234

België-Brussel: Kalibreerdiensten

2020/S 234-578520

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 222-545337)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_549729
Postadres: Koning Albert II laan 20, bus 8
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Mario Roels
E-mail: mario.roels@vlaanderen.be
Telefoon: +32 25531139
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://omgevingvlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384725

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, installatie en configuratie van een automatisch meetnet voor de monitoring van omgevingsgeluid

Referentienummer: BJO-OMG_BJO_2020_E05-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50433000 Kalibreerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht betreft de levering en installatie van nieuwe meetapparatuur voor de monitoring van omgevingslawaai, inclusief de levering, configuratie en in dienststelling van een bijhorend data-platform voor de data-acquisitie, het beheer van het meetsysteem en het algemene datamanagement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 222-545337

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Achtergrondinformatie over het bestaande topstuk voor de montage van de te vervangen BK4184 buitenmeetmicrofoon.