Diensten - 578521-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Saint-Denis: Bewakingsdiensten

2020/S 234-578521

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cour d'appel de La Reunion
Postadres: 166 rue Juliette-Dodu, CS 61035
Plaats: Saint-Denis
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 97400
Land: Frankrijk
E-mail: mp.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.justice.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marchés-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Justice

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gardiennage et télésurveillance des juridictions de Mayotte

Referentienummer: 2020-05-GARD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gardiennage et télésurveillance des juridictions de Mayotte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 143 843.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gardiennage, filtrage et contrôle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000 Bewakingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gardiennage, filtrage et contrôle des juridictions de Mayotte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Télésurveillance et interventions sur alarme

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79711000 Diensten voor alarmbewaking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Télésurveillance et interventions sur alarme pour les juridictions de Mayotte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

La valeur du marché est inférieure aux seuils européens de publicité obligatoire au JOUE.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-330754

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2020-05-GARD-MAY
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gardiennage, filtrage, contrôle

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SAS gardiennage sécurité privée Mayotte (GSPM)
Postadres: Place du Marché, immeuble Mahaba
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 142 691.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2020-05-GARD-MAY
Perceel nr.: 2
Benaming:

Télésurveillance et interventions sur alarmes

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SAS IDEA Sécurité
Postadres: 138 route de la Ligne Paradis
Plaats: Saint-Pierre
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 97410
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 152.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Plaats: Mamoudzou
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Service administratif régional — marchés publics — cour d'appel
Postadres: 166 rue Juliette-Dodu
Plaats: Saint-Denis Cedex
Postcode: 97404
Land: Frankrijk
E-mail: mp.sar.ca-st-denis-reunion@justice.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020