Diensten - 578525-2020

01/12/2020    S234

Polen-Miastko: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578525

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miastko
Nationaal identificatienummer: PL63
Postadres: ul. Grunwaldzka 1
Plaats: Miastko
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 77-200
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Gocoł
E-mail: joanna.gocol@um.miastko.pl
Telefoon: +48 598570713
Fax: +48 598572368
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.miastko.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.miastko.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021”

Referentienummer: WRG.271.4.2020.JG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko;

2) wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady;

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 900 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90513100 Verwijderen van huisvuil
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar gminy Miastko

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko;

2) wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady;

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale oraz bioodpady.

4. Wykonywanie innych czynności obejmujących planowanie tras, opracowanie harmonogramu wywozu odpadów, składanie sprawozdań odbioru odpadów z nieruchomości, kontrolę nieruchomości pod kątem poprawności segregacji realizację przedmiotu zamówienia w sposób i na warunkach opisanych w zaproszeniu do negocjacji.

Szacunkowa ilość mieszkańców deklarujących odbiór odpadów komunalnych wynosi 14 053 osób, odległość do najbliższej instalacji przetwarzającej odpady komunalne wynosi:

1) ZZO Sierzno – około 47 km;

2) ZZO Bierkowo – około 65 km.

Na terenie gminy na nieruchomościach zamieszkałych szacunkowo powstaje rocznie: 2 671,50 Mg odpadów zmieszanych, 440,1 Mg tworzyw sztucznych, 312,4 Mg szkła, 128,6Mg papieru, 173,4 Mg popiołów (odbiór w okresie od 2 listopada do 31 kwietnia), 105 Mg odpadów ze zbiórki wielkogabarytów i zużytego sprzętu RTV i AGD w ramach wystawek (2 razy w roku).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania liczby obsługiwanych nieruchomości. Wykaz nieruchomości, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów zostanie przekazany przy podpisaniu umowy. Wykaz ten będzie aktualizowany w trakcie spływania do zamawiającego deklaracji na odbiór odpadów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

2) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt 1. Samodzielnie odwołuje i powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej;

3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gmina Miastko jako podmiot Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych. Wszystkie pozostałe wymienione wyżej warunki zostały spełnione w stosunku do spółki.

Gmina Miastko posiada 100 % udziałów w spółce i jako jedyny udziałowiec odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych oraz obszarów działalności.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników jednoosobowo pełni Burmistrz Miastka. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza roczne plany finansowo-rzeczowe spółki oraz wieloletnie plany rozwoju spółki.

Zgodnie z treścią umowy spółki Radzie Nadzorczej zostały przyznane kompetencje m.in. do przeprowadzenia corocznej oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy, wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, podejmowania czynności w zakresie umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu Spółki. Po dokonaniu analizy treści umowy Spółki można wyraźnie stwierdzić, że Spółka spełnia przesłanki podmiotu wewnętrznego.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o
Postadres: ul. Mickiewicza 3
Plaats: Miastko
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 77-200
Land: Polen
E-mail: biuro@zwik.miastko.com.pl
Internetadres: www.zwik.miastko.pl
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 3 900 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 900 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą zastosowania trybu z wolnej ręki są również postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1439). Na mocy tych przepisów wdrożono do prawa polskiego regulacje art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (tzw. in house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego obok trybu przetargowego dopuszczono możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadania, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 warunki:

— Gmina Miastko sprawuje kontrolę nad ZWiK w Miastku Sp. z o.o, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tejże Spółki,

— ponad 90 procent działalności ZWiK w Miastku Sp. z o.o dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Miastko,

— w ZWiK w Miastku Sp. z o.o nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Mając powyższe na uwadze, Gmina Miastko planuje powierzyć wykonywanie obowiązku i odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o w trybie postępowania z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Urzędu Zamówień
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia:

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020