Diensten - 578533-2020

01/12/2020    S234

Polska-Mielec: Usługi odśnieżania

2020/S 234-578533

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Mielec
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 26
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Basiak
E-mail: Malgorzata.Basiak@um.mielec.pl
Tel.: +48 177874121
Faks: +48 177874015
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mielec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie, będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielca w 2021 r.

Numer referencyjny: ZP.271.42.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielca w 2021 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 252 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Mielec

II.2.4)Opis zamówienia:

W okresie występowania warunków zimowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia czynnej akcji zimowej w zakresie, w szczególności:

1) Zimowego utrzymania 155,627 km dróg. Wykaz dróg do zimowego utrzymania wraz z określeniem standardu odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do umowy,

2) Zimowego utrzymania chodników i placów o łącznej powierzchni 150 940 m2 oraz parkingów o łącznej powierzchni 80 492 m2 – wykaz chodników i placów stanowi załączniki nr 2 do umowy, a wykaz parkingów stanowi załącznik nr 3 do umowy.

W okresie niewystępowania warunków zimowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia biernej akcji zimowej w zakresie, w szczególności:

1) zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym;

2) utrzymania dróg, chodników, parkingów, ścieżek, placów i alejek;

3) do pozostawania w tzw. gotowości do działania.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania dodatkowych prac szczegółowo opisanych we wzorze umowy, na zlecenie Zamawiającego.

W przypadku niewystępowania warunków pogodowych, wskazujących na konieczność prowadzenia czynnej lub biernej akcji zimowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerwy w prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i placów.

.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki z uwagi na spełnienie wszystkich warunków wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów na terenie miasta Mielec w latach 2019–2020”.

2. Od udzielenie zamówienia podstawowego nie minęły 3 lata. Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego w dniu 31 grudnia 2018 r.

3. Zamówienie uzupełniające będzie powierzone do wykonania Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o., ul. Wolności 44, 39-300 Mielec.

4. Wartość szacunkowa zmówienia podstawowego została ustalona na kwotę 4 205 149,76 PLN netto (zamówienie podstawowe) + 2 252 500,00 PLN netto (zamówienie uzupełniające) = 6 457 649,76 PLN netto.

5. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie uzupełniające.

6. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym (ogłoszenie nr 2018/S 218-499250, opublikowane w Dz.U. UE w dniu 13 listopada 2018 r.).

7. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Miejscowość: Mielec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 252 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania:

4.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020