Diensten - 578541-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Heerhugowaard: Reinigingsdiensten

2020/S 234-578541

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Nationaal identificatienummer: 56658398
Postadres: Parelhof 1
Plaats: Heerhugowaard
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1703 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Frieda Meijer
E-mail: inkoop@gemeentelangedijk.nl
Telefoon: +31 725755555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heerhugowaard.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzet WNK voor detachering schoonmaakdiensten

Referentienummer: Schoonmaak2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoering schoonmaakwerkzaamheden locatie Parelhof.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerhugowaard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden een groep medewerkers van WNK detacheren. Tenminste 30 % van de werknemers van deze onderneming zijn gehandicapte of kansarme werknemers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Door gebruik te maken van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 voorbehouden aan een sociale ondernemer. Bovendien is de gemeente Heerhugowaard deelnemer van het WNK.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inzet WNK voor detachering schoonmaakdiensten

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: WNK Personeelsdiensten
Postadres: Hertog Aalbrechtweg 32
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1825 DL
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 220 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: postbus 601
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 RP
Land: Nederland
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Telefoon: +31 886991600
Fax: +31 886990150
Internetadres: http://www.om.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020