Diensten - 578548-2020

01/12/2020    S234

Polen-Gdynia: Technische ontwerpdiensten

2020/S 234-578548

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postadres: ul. Chrzanowskiego 10
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-338
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Schroeder
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Telefoon: +48 583553333
Fax: +48 586217231
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umgdy.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Referentienummer: ZP-JG-3800-28/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71313440 Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
NUTS-code: PL621 Elbląski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska, Elbląg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: budowa kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w tym śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowymn/ stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności od wyników analizy falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe i mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg – na odcinku od Zalewu Wiślanego do mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowakowie na długości około 2,5 km; tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego; sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 18
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 039-071105

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
21/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jaśminowy Stok 12a
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-177
Land: Polen
E-mail: biuro@mostygdansk.pl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Projmors” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kruczkowskiego 2
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-288
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 4 270 000.00 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: budowa kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w tym śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym / stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności od wyników analizy falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe i mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg – na odcinku od Zalewu Wiślanego do mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowakowie na długości około 2,5 km; tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego; sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 18
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 4 270 000.00 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
Postadres: ul. Jaśminowy Stok 12a
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-177
Land: Polen
E-mail: biuro@mostygdansk.pl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Projmors” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kruczkowskiego 2
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-288
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do wys. 4 518 239 PLN netto w zw. z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych inwentaryzacji (aneks nr 1).

2. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do wys. 4 568 239 PLN netto w zw. z koniecznością rozszerzenia prac projektowych o analizę nawigacyjną o dodatkowe badania symulacyjne (aneks nr 2).

3. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do wys. 4 848 414,20 PLN netto m.in. w zw. z koniecznością uwzględnienia w projekcie zmian dot. mostu w Nowakowie (aneks nr 3).

4. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do wys. 4 933 077,85 PLN netto w związku z koniecznością wydłużenia projektowanych falochronów do 1 049 m i 577 m (aneks nr 4).

5. Przedłużenie terminu na wykonanie zamówienia do 21.2.2019 oraz sprawowania nadzoru autorskiego do 21.10.2023 (aneks nr 5).

6. Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do wys. 5 054 077,85 PLN netto w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji środowiskowej (aneks nr 6).

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

W związku z okolicznościami wpływającymi na termin wykonania zamówienia zaistniała konieczność zaktualizowania inwentaryzacji ornitologicznej Zalewu Wiślanego o dane lęgowe w 2018 r. i ponownej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko Natura 2000 PLB280010 Zalew Wiślany. Wyniki nowej inwentaryzacji wymagają ponownej analizy każdego gat. stanowiącego przedmiot ochrony pod kątem ew. zagrożenia pracami budowlanymi w ramach inwestycji oraz w stosunku do całej populacji lęgowej zinwentaryzowanej w 2018 r. Powyższe spowodowane jest niezależnymi od wykonawcy okolicznościami, których nie można było wcześniej przewidzieć przy tak skomplikowanej i rozległej inwestycji. Udzielenie zamówienia innemu podmiotowi w zakresie aktualizacji dokumentacji środowiskowej jest nieracjonalne i nieefektywne i może stanowić zagrożenie dla jakości całej dokumentacji oraz terminu jej wykonania.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 4 933 077.85 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 5 054 077.85 PLN