Diensten - 578577-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Diensten verleend door medische laboratoria

2020/S 234-578577

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Antydopingowa
Postadres: ul. Łazienkowska 6a
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-499
Land: Polen
Contactpersoon: ul. Łazienkowska 6a, 00-499 Warszawa
E-mail: biuro@antydoping.pl
Telefoon: +48 225298912
Fax: +48 225298912
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.antydoping.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług laboratoryjnych

Referentienummer: 2/usł./2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług laboratoryjnych.

Wykonawca analiz musi posiadać akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-doping Agency, WADA).

W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zleci Wykonawcy maksymalnie:

— 3465 standardowych analiz antydopingowych moczu,

— 760 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,

— 180 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),

— 365 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),

— 495 analiz GHRP,

— 210 analiz związanych z programem paszportu biologicznego próbek krwi,

— 93 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,

— 1 analizy IRMS (nandrolon),

— 1 analizy IRMS (boldenon),

— 20 analiz na wykrycie transfuzji krwi,

Mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach i dokumentach Światowej Agencji Antydopingowej.

Ponadto w ramach zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy realizację następujących usług w maksymalnej liczbie:

— 50 usług długoterminowego przechowywania próbek,

— 55 usług jednostkowego odbierania próbek poza standardowymi godzinami pracy laboratorium,

— 230 usług prowadzenia paszportu hematologicznego,

— 4500 usług prowadzenia paszportu steroidowego,

— 10 eksperckich opinii w ramach paszportu hematologicznego,

— 30 eksperckich opinii w ramach paszportu steroidowego,

— 50 analiz laboratoryjnych realizowanych w trybie przyspieszonym – 72 godzin od momentu dostarczenia próbki.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2/usł./2020
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
12/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Polskie Laboratorium Antydopingowego
Postadres: ul. Trylogii 2/16
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-982
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 715 917.45 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22457801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ą zawarte w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22457801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie laboratoryjnych analiz antydopingowych próbek moczu i krwi oraz dodatkowych usług laboratoryjnych.

Wykonawca analiz musi posiadać akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-doping Agency, WADA).

W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zleci Wykonawcy maksymalnie:

— 3465 standardowych analiz antydopingowych moczu,

— 760 analiz antydopingowych na wykrycie EPO,

— 180 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Isoformy),

— 365 analiz na wykrycie hormonu wzrostu z krwi (Biomarkery),

— 495 analiz GHRP,

— 210 analiz związanych z programem paszportu biologicznego próbek krwi,

— 93 analiz wyjaśniających przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,

— 1 analizy IRMS (nandrolon),

— 1 analizy IRMS (boldenon),

— 20 analiz na wykrycie transfuzji krwi,

Mających być wykonanymi zgodnie z normami określonymi w przepisach i dokumentach Światowej Agencji Antydopingowej.

Ponadto w ramach zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy realizację następujących usług w maksymalnej liczbie:

— 50 usług długoterminowego przechowywania próbek,

— 55 usług jednostkowego odbierania próbek poza standardowymi godzinami pracy laboratorium,

— 230 usług prowadzenia paszportu hematologicznego,

— 4500 usług prowadzenia paszportu steroidowego,

— 10 eksperckich opinii w ramach paszportu hematologicznego,

— 30 eksperckich opinii w ramach paszportu steroidowego,

— 50 analiz laboratoryjnych realizowanych w trybie przyspieszonym – 72 godzin od momentu dostarczenia próbki.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 31/12/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 715 917.45 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Polskie Laboratorium Antydopingowego
Postadres: ul. Trylogii 2/16
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 01-982
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. § 1 ust. 2. dodaje się zdanie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych analiz pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu”.

2. § 1 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia o 65 % mniej ogólnej liczby analiz laboratoryjnych oraz o 65 % mniej ogólnej liczby dodatkowych usług laboratoryjnych co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy”.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i odwoływanych w związku z tym imprez sportowych co ma wpływ na wielkość wykonywanych badań antydopingowych Zamawiający nie jest wstanie zagwarantować minimalnego poziomu realizacji zamówienia przyjętego na etapie prowadzonego postępowania.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 715 917.45 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 3 715 917.45 PLN