Diensten - 578582-2020

01/12/2020    S234

Finland-Tampere: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2020/S 234-578582

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationaal identificatienummer: 2296962-1
Postadres: Yliopistonkatu 38
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33100
Land: Finland
Contactpersoon: Pirja Volanen
E-mail: e-hankintayksikko.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ely-keskus.fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=323711&tpk=53d9b36f-b393-4a88-b1ec-1e6ac14a23d6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=323711&tpk=53d9b36f-b393-4a88-b1ec-1e6ac14a23d6
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nuorten uramahdollisuuksia avaava koulutus

Referentienummer: PIRELY/14307/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Työvoimakoulutuksen hankinta avoimella menettelyllä; valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Puitejärjestely.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta palvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet.

Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa 19/2021.

Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 16
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Varataan enintään kaksi (2) optiototeutusta.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 18/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020