Diensten - 578598-2020

01/12/2020    S234

Letland-Riga: Diensten voor onderwijs en opleiding

2020/S 234-578598

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veselības ministrija
Nationaal identificatienummer: 90001474921
Postadres: Brīvības iela 72
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1011
Land: Letland
Contactpersoon: VM Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Silvija Bērziņa
E-mail: silvija.berzina@vm.gov.lv
Telefoon: +371 60008326
Fax: +371 67876002
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vm.gov.lv/
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/363
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību vispārējās veselības aprūpes jomā programmu, metodisko līdzekļu izstrāde un apmācību īstenošana

Referentienummer: VM 2020/28/ESF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību vispārējās veselības aprūpes jomā programmu, metodisko līdzekļu izstrāde un apmācību īstenošana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 32 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Visa Latvijas Republikas teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību vispārējās veselības aprūpes jomā programmu, metodisko līdzekļu izstrāde un apmācību īstenošana.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368722
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura veicināšana sievietēm grūtniecības un pēcdzemdību, tai skaitā zīdīšanas periodā

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biedrība Latvijas Ārstu biedrība
Nationaal identificatienummer: 40008000051
Postadres: Skolas iela 3
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: lab@arstubiedriba.lv
Telefoon: +371 29416052
Internetadres: https://www.arstubiedriba.lv/
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020