Diensten - 578600-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Palma de Mallorca: Diensten door medische specialisten

2020/S 234-578600

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
Nationaal identificatienummer: G07046196
Postadres: C/ Bisbe Campins, 4
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07012
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +34 971213423
Fax: +34 971214356
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mutuabalear.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N3CmR6VZsSMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de anestesiología y reanimación en las instalaciones de Mutua Balear

Referentienummer: 2020-SES-008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121200 Diensten door medische specialisten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de anestesiología y reanimación en las instalaciones de Mutua Balear.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 430 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53 Illes Balears
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de anestesiología y reanimación en las instalaciones de Mutua Balear.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-124465
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-SES-008
Benaming:

Servicio de anestesiología y reanimación en las instalaciones de Mutua Balear

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Emicapitol, S. L.
Nationaal identificatienummer: B57948408
Postadres: Costa de Zaragoza, 88
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07013
Land: Spanje
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Mutua Balear
Postadres: C/ Gremi Forners
Plaats: Palma de Mallorca
Postcode: 07009
Land: Spanje
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +34 971213423
Fax: +34 971727060
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Mutua Balear
Postadres: C/ Gremi Forners, 9
Plaats: Palma de Mallorca
Postcode: 07009
Land: Spanje
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +34 971213423
Fax: +34 971727060
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020