Diensten - 578603-2020

01/12/2020    S234

Spanje-León: Brievenpostdienst

2020/S 234-578603

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León
Nationaal identificatienummer: P2400000B
Postadres: Plaza de San Marcelo, 6
Plaats: León
NUTS-code: ES413 León
Postcode: 24002
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León
E-mail: contratacion@dipuleon.es
Telefoon: +34 987292285
Fax: +34 987232756
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dipuleon.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lsV2gQjbJg8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oKdrO4x%2FJ1Auf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios postales, telegráficos y de paquetería generados en el ámbito de la Diputación Provincial de León, su organismo autónomo, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) así como en los centros dependientes de ambos y en el Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León

Referentienummer: 415453T
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64112000 Brievenpostdienst
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicios postales, telegráficos y de paquetería generados en el ámbito de la Diputación Provincial de León, su organismo autónomo, el Instituto Leonés de Cultura (ILC) así como en los centros dependientes de ambos y en el Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 139 974.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cartas de todo tipo, notificaciones administrativas y paquetería certificada

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64112000 Brievenpostdienst
64100000 Post- en koeriersdiensten
64113000 Pakketpostdienst
64120000 Koeriersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES413 León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cartas de todo tipo, notificaciones administrativas y paquetería certificada.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 730 697.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paquetería exprés o urgente

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64112000 Brievenpostdienst
64100000 Post- en koeriersdiensten
64113000 Pakketpostdienst
64120000 Koeriersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES413 León
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paquetería exprés o urgente.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 732.88 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Solvencias económicas y/o clasificación:

— cifra anual de negocio. Descripción: el volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles será una vez y media del valor anual medio del contrato del lote o lotes a los que se licite.

Solvencias técnicas:

— trabajos realizados. Descripción: relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los últimos tres años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato del lote o lotes a los que se licite.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TARCYL
Postadres: Plaza de la Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020