Diensten - 578609-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Córdoba: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2020/S 234-578609

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
Nationaal identificatienummer: P1402100J
Postadres: C/ Capitulares, 1
Plaats: Córdoba
NUTS-code: ES613 Córdoba
Postcode: 14071
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
E-mail: admon.compras@ayuncordoba.es
Telefoon: +34 957499900
Fax: +34 957499932
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cordoba.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio relativo a la elaboración y decoración de carrozas para las Cabalgatas de Reyes Magos, 2021-2022, de la Delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba

Referentienummer: 2020/036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio relativo a la elaboración y decoración de carrozas para las Cabalgatas de Reyes Magos, 2021-2022, de la Delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabalgata general de Reyes Magos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613 Córdoba
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cabalgata general de Reyes Magos.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabalgatas de Reyes Magos de la barriadas periféricas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613 Córdoba
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cabalgatas de Reyes Magos de la barriadas periféricas.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-384064
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servicio relativo a la elaboración y decoración de carrozas para las Cabalgatas de Reyes Magos, 2021-2022, de la Delegación de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales
Postadres: C/ José Ramón García Fernández, s/n, Estadio Municipal El Arcángel
Plaats: Córdoba
Postcode: 14071
Land: Spanje
Telefoon: +34 957499900
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020