Diensten - 578610-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Museum- en aanverwante diensten

2020/S 234-578610

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias
Nationaal identificatienummer: S3511001D
Postadres: C/ Murga, 52-54, 2.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35071
Land: Spanje
Contactpersoon: Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias
E-mail: jmarfan@gobiernodecanarias.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bCumoTW7OX6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elaboración de inventarios arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural de La Gomera y El Hierro

Referentienummer: DGPC 1-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92520000 Museum- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Elaboración de inventarios arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural de La Gomera y El Hierro.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 70 317.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elaboración del inventario arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural susceptibles de ser incluidos en el Catálogo Insular de La Gomera

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92520000 Museum- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elaboración del inventario arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural susceptibles de ser incluidos en el Catálogo Insular de La Gomera.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elaboración del inventario arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural susceptibles de ser incluidos en el Catálogo Insular de El Hierro

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92520000 Museum- en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elaboración del inventario arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural susceptibles de ser incluidos en el Catálogo Insular de El Hierro.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-232045
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Elaboración del inventario arqueológico y etnográfico de bienes del patrimonio cultural susceptibles de ser incluidos en el Catálogo Insular de La Gomera

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prored Sociedad Cooperativa
Postadres: C/ Isabel González «Azucena Rojas», 2
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES709 Tenerife
Postcode: 38008
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 495.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 317.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Tomás Miller, 38, 1.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35071
Land: Spanje
E-mail: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928578124
Internetadres: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Tomás Miller, 38, 1.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35071
Land: Spanje
E-mail: tacpcac.chac@gobiernodecanarias.org
Telefoon: +34 928578124
Internetadres: https://sede.gobcan.es/hacienda/hacienda/area_personal
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020