Werken - 578634-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Aanleg van elektriciteit

2020/S 234-578634

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Stolichen elektrotransport“ EAD
Nationaal identificatienummer: 121683785
Postadres: ul. „Podpolkovnik Kalitin“ No. 30
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1233
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ivaylo Uzunov
E-mail: ivuzunov1@gmail.com
Telefoon: +359 28334101
Fax: +359 29316184
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.elektrotransportsf.com/
Adres van het kopersprofiel: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2036%3A----3---&catid=3%3Alatestorders&Itemid=29&lang=bg
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Дейности в рамките на обществената поръчка (обекти/дейности):

1. Дейност 1 „Изготвяне на работен проект за 3 броя съществуващи токоизправителни станции“.

2. Дейност 2 „Авторски надзор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“.

3. Дейност 3 „Доставка и монтаж на електрическо и електронно оборудване за 3 броя токоизправителни станции“

4. Дейност 4 „Строително-монтажни работи за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 12 050 677.61 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

DDP — ТИС „Веслец“, находящ на адрес София 1202, ул. „Козлодуй“ № 16; ТИС „Юнак“, находящ се на адрес София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 3; ТИС „Слатина“, находящ се на адрес София 1574, ул. „Владово“ № 22

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:

1. Дейност 1 „Изготвяне на работен проект за 3 броя съществуващи токоизправителни станции“.

2. Дейност 2 „Авторски надзор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“.

3. Дейност 3 „Доставка и монтаж на електрическо и електронно оборудване за 3 броя токоизправителни станции“

4. Дейност 4 „Строително-монтажни работи за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: П2 „Технически качества“ / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Брой комутационни цикли при In на прекъсвач СрН“ — П2.1 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Брой механични комутационни цикли прекъсвач за постоянен ток“ — П2.2 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: П3 „Срок за извършване на реконструкцията на 4 броя токоизправителни станции“ / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: П4 „Гаранционни условия“ / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Общ гаранционен срок за СМР не по-малко от 5 години по ЗУТ“ / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Общ гаранционен срок за СМР за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура не по-малко от 8 години“ / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Гаранционен срок за доставеното електрическо и електронно оборудване не по-малко от 5 години“ / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: П1 „Цена за цена за реконструкция на 4 броя токоизправителни станции“ / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Допълнителни строителни дейности и доставки на съоръжения за реконструкция и модернизация на 1 брой токоизправителна станция в размер на 4 213 250,00 BGN без включен ДДС. Адрес за изпълнение на опцията: ТИС „Медицинска академия“, находящ на адрес София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3А.

Изпълнението на опцията е обусловено от наличието на финансиране.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Идентификация на проекта: проект BG16M1OP002-5.004-0007 по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 16 374 663,50 BGN без включен ДДС.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-100186
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: СЕ-197
Benaming:

Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Старт инженеринг“ АД
Nationaal identificatienummer: 030217255
Postadres: област София (столица), общ. Столична, район „Сердика“, ул. „Локомотив“ № 3
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: sofia@starteng.com
Telefoon: +359 29316146
Fax: +359 29319966
Internetadres: www.starteng.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 050 677.61 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за зашита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29884070
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020