Werken - 578636-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Dresden: Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen

2020/S 234-578636

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
Postadres: Friedrich-List-Platz 2
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED SACHSEN
Postcode: 01069
Land: Duitsland
E-mail: Anett_Scheffler@drewag-netz.de
Telefoon: +49 0351/20585/4316
Fax: +49 0351/20585/764316
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.drewag.de
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgungsunternehmen (Trinkwasser, Gas, Fernwärme, Strom)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fernwärmetrasse Dresden Pieschen - DV20-1 Oschatzer Str. – FW/TW

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tiefbau- und Ausrüstungsarbeiten FW/TW.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 387 556.37 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tiefbau- und Ausrüstungsarbeiten FW/TW.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fördermittelnummer EFRE: 100352802

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2013/S 135-234916
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 002.16/DF/20
Benaming:

Fernwärmetrasse Dresden Pieschen – DV20-1 Oschatzer Str. – FW/TW

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barbe Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
Postadres: Grimmstr. 27
Plaats: Dresden
NUTS-code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 01139
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 387 556.37 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419771040
Fax: +49 3419771049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419771040
Fax: +49 3419771049
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 3419771040
Fax: +49 3419771049
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020