Werken - 578640-2020

01/12/2020    S234

Polska-Konin: Roboty budowlane

2020/S 234-578640

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 192-464489)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 310013652
Adres pocztowy: ul. Gajowa 1
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mpec.konin.pl
Tel.: +48 632497300
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpec.konin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedsięwzięcia pn. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie obejmuje dwie części:

— I część: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą” wg projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunkami wykonania i odbioru robót,

— II część: wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3 wg. projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-3 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa „Pociejewo”) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającą ww. projekt, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkami wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-464489

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Zamiast:
Data: 30/11/2022
Powinno być:
Data: 23/12/2022
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Data: 30/11/2022
Powinno być:
Data: 23/12/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: