Werken - 578640-2020

01/12/2020    S234

Polen-Konin: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578640

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-464489)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationaal identificatienummer: 310013652
Postadres: ul. Gajowa 1
Plaats: Konin
NUTS-code: PL414 Koniński
Postcode: 62-510
Land: Polen
E-mail: sekretariat@mpec.konin.pl
Telefoon: +48 632497300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpec.konin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-464489

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
In plaats van:
Datum: 30/11/2022
Te lezen:
Datum: 23/12/2022
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
In plaats van:
Datum: 30/11/2022
Te lezen:
Datum: 23/12/2022
VII.2)Overige nadere inlichtingen: