Werken - 578641-2020

01/12/2020    S234

Polen-Konstancin-Jeziorna: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 234-578641

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 200-486264)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kania
E-mail: katarzyna.kania@pse.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pse.pl
Adres van het kopersprofiel: https://przetargi.pse.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV etap II (pakiet III).

Referentienummer: 2020/WNP-0270
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie przewodów odgromowych typu AFL i OPGW na przewody odgromowe typu OPGW 48J oraz przewody odgromowe typu AFL o większej wytrzymałości zwarciowej na elektroenergetycznych liniach napowietrznych 220 kV relacji:

a) Pątnów–Konin;

b) Pątnów–Podolszyce;

c) Podolszyce–Mory;

d) Adamów–Pabianice;

e) Kozienice–Mory–Piaseczno.

Sumaryczna długość linii objętych niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym wynosi ok. 414 km.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-486264

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) w co najmniej dwóch, z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe, to w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata obrotowe, to w całym okresie prowadzenia działalności, Wykonawca wykaże wskaźnik płynności bieżącej wynoszący nie mniej niż 1,00. Zamawiający informuje, że wskaźnik płynności bieżącej Wykonawca ustali zgodnie ze wzorem zawartym w cz. I SIWZ rozdz. VI pkt 2.2 lit. a;

b) w co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe, to w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata obrotowe, to w całym okresie prowadzenia działalności, Wykonawca wykaże wskaźnik rentowności wynoszący nie mniej niż 1,20 %. Zamawiający informuje, że wskaźnik rentowności Wykonawca ustali zgodnie ze wzorem zawartym w cz. I SIWZ rozdz. VI pkt 2.2 lit. b;

c) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 13 000 000,00 PLN. *Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w ppkt 2.2 lit. a, ppkt 2.2 lit. b oraz ppkt 2.2 lit. c rozdz. VI cz. I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w ppkt 2.2 lit. a, ppkt 2.2 lit. b oraz ppkt 2.2 lit. c rozdz. VI cz. I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tych warunków.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres – na ostatni dzień tego okresu.

Te lezen:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) w co najmniej dwóch, z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe, to w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata obrotowe, to w całym okresie prowadzenia działalności, Wykonawca wykaże wskaźnik płynności bieżącej wynoszący nie mniej niż 1,00. Zamawiający informuje, że wskaźnik płynności bieżącej Wykonawca ustali zgodnie ze wzorem zawartym w cz. I SIWZ rozdz. VI pkt 2.2 lit. a;

b) w co najmniej jednym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata obrotowe, to w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności, Wykonawca wykaże wskaźnik rentowności wynoszący nie mniej niż 1,20 %. Zamawiający informuje, że wskaźnik rentowności Wykonawca ustali zgodnie ze wzorem zawartym w cz. I SIWZ rozdz. VI pkt 2.2 lit. b;

c) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż rok obrotowy, to w całym okresie prowadzenia działalności) osiągnął obrót* w wysokości, co najmniej 13 000 000,00 PLN. *Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w ppkt 2.2 lit. a, ppkt 2.2 lit. b oraz ppkt 2.2 lit. c rozdz. VI cz. I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w ppkt 2.2 lit. a, ppkt 2.2 lit. b oraz ppkt 2.2 lit. c rozdz. VI cz. I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia tych warunków.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres – na ostatni dzień tego okresu.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: