Werken - 578644-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 234-578644

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 210-514261)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Postadres: pl. Starynkiewicza 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-015
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Kowalewska, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telefoon: +48 224455328
Fax: +48 224455315
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpwik.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I

Referentienummer: 01823/WS/PW/JRP-DNP/B/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 210-514261

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Koniec: 31/10/2023

Te lezen:

Okres w miesiącach: 24

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6 IDW.

4. Termin związania ofertą: 90 dni.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. W OPZ opisano zakres wyżej wymienionych zamówień oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Kody CPV: 45200000-9, 71320000-7, 45230000-8, 45311000-0, 45100000-8.

9. Wymagany termin wykonania zamówienia:

— czas na wykonanie: nie dłużej niż do dnia 31 października 2023 r.,

— okres zgłaszania wad – 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej w świadectwie przejęcia dla całości robót,

— okres rękojmi za wady: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia świadectwa wykonania,

— gwarancja jakości: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia świadectwa wykonania,

z zastrzeżeniem gwarancji i rękojmi na zastosowany materiał rurociągów, zgodnie z klauzulą 11.12 projektu kontraktu (nie krócej niż 48 miesięcy od dnia wystawienia świadectwa wykonania).

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 ustawy). Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Te lezen:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6 IDW.

4. Termin związania ofertą: 90 dni.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

W OPZ opisano zakres wyżej wymienionych zamówień oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Kody CPV: 45200000-9, 71320000-7, 45230000-8, 45311000-0, 45100000-8.

9. Wymagany termin wykonania zamówienia:

— czas na wykonanie: nie dłużej niż 24 miesiące od daty zawarcia kontraktu,

— okres zgłaszania wad – 6 miesięcy, licząc od daty wskazanej w świadectwie przejęcia dla całości robót,

— okres rękojmi za wady: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia świadectwa wykonania,

— gwarancja jakości: nie krócej niż 24 miesiące od dnia wystawienia świadectwa wykonania.

Z zastrzeżeniem gwarancji i rękojmi na zastosowany materiał rurociągów, zgodnie z klauzulą 11.12 projektu kontraktu (nie krócej niż 48 miesięcy od dnia wystawienia świadectwa wykonania).

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach.

Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 ustawy). Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: