Werken - 578647-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Târgu Mureș: Aanleggen van gastoevoerleiding

2020/S 234-578647

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 217-533240)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delgaz Grid S.A.
Nationaal identificatienummer: RO10976687
Postadres: Str. Pandurilor nr. 42
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540554
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ramona Izabella Izsak/Mariana Fisca
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefoon: +40 365403674
Fax: +40 365403693
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://delgaz.ro/
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proiectarea și execuţia lucrărilor de extinderi de conducte şi racorduri în sistemele de distribuţie de gaze naturale ale Delgaz Grid S.A. – 17 loturi

Referentienummer: RO10976687/447-477/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proiectarea și execuţia lucrărilor de extinderi de conducte şi racorduri în sistemele de distribuţie de gaze naturale – 17 loturi. Locul principal de executare a lucrărilor: pe raza judetelor Alba, Arad, Bacau + Vaslui, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj + Bihor, Sibiu, Suceava + Botosani si Timis.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-533240

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 09/12/2020
Te lezen:
Datum: 18/12/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: