Werken - 578650-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Bouwwerkzaamheden

2020/S 234-578650

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 204-497267)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa železnic, státní organizace
Nationaal identificatienummer: 70994234
Postadres: Dlážděná 1003/7
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Tomáš Helcl, DiS.
E-mail: helcl@spravazeleznic.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.spravazeleznic.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov

Referentienummer: 27648/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty v úseku Rumburk Šluknov Velký Šenov.

Realizace stavby „Oprava traťového úseku Rumburk Velký Šenov“.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 204-497267

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:01
Te lezen:
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Informace č. 3 (vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace), pod č.j. 27648/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ