Leveringen - 578655-2020

01/12/2020    S234

Finland-Helsinki: Wisseltongen, hartstukken, wisseltrekstangen en kruisstukken

2020/S 234-578655

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Nationaal identificatienummer: 0201256-6
Postadres: Hämeentie 86
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00550
Land: Finland
Contactpersoon: Ulla Yli-Kullas
E-mail: hkl.kilpailutus@hel.fi
Telefoon: +358 931032902
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hel.fi/hkl/fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=321960&tpk=9af69da1-b1f8-4883-82de-9b9368647da0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=321960&tpk=9af69da1-b1f8-4883-82de-9b9368647da0
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Itäkeskuksen vaihteiden ja raideristeyksien hankinta

Referentienummer: 68H20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946220 Wisseltongen, hartstukken, wisseltrekstangen en kruisstukken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos kilpailuttaa metronradan vaihteita ja raideristeyksiä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa.

Vaihteet ja raideristeykset tulee olla toimitettu 30.6.2021 mennessä tilaajan osoittamaan paikkaan Helsingissä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos kilpailuttaa metronradan vaihteita ja raideristeyksiä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohde käsittää seuraavat osat:

Vaihde, oikea:

C9, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

D9, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

C11, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

D11, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

54 E1 – 200 - 1:7,2 (Fsch) oikeakätinen, kovapuupölkkyillä (tammi), sovitettu vaihteenristeys,

Aluslevyt, vastakiskot, välikiskot, kumivälilevyt, kaikki

Kiinnitysosat ja liimaeristys jatkokset 12 kappaletta S tehtaalla ja neljä (4) kappaletta MT työmaalla.

Vaihde, vasen:

D8, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

C10, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

D10, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

C12, yksinkertainen vaihde (yksi (1) kappale)

54 E1 – 200 - 1:7,2 (Fsch) vasenkätinen, kovapuupölkkyillä (tammi), sovitettu vaihteenristeys,

Aluslevyt, vastakiskot, välikiskot, kumivälilevy, kaikki

Kiinnitysosat ja liimaeristys jatkokset 12 kappaletta S tehtaalla ja neljä (4) kappaletta MT työmaalla.

Raideristeys (kaksi (2) kappaletta):

SRR 54 2 x 1:7,2 – 4800 (piirustusTeijo 0233310-

320 / Liite 1.10), kovapuupölkkyillä (tammi), kaksi (2) kaksikärkistä ja kaksi (2) yksikärkistä risteystä (RR raideristeys),

Aluslevyt, vastakiskot, välikiskot, kumivälilevy, kaikki

Kiinnitysosat ja liimaeristys jatkokset 12 kappaletta S tehtaalla ja neljä (4) kappaletta MT työmaalla.

Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa.

Toimitusaika:

Vaihteet ja raideristeykset tulee olla toimitettu 30.6.2021 mennessä tilaajan osoittamaan paikkaan Helsingissä.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Vallilan varikko

Hämeentie 86

FI-00550 Helsinki

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Avaustilaisuudessa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020