Leveringen - 578659-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Stockholm: Verdeeltransformatoren

2020/S 234-578659

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ellevio AB
Nationaal identificatienummer: 556037-7326
Postadres: Vallhallavägen 203
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 104 51
Land: Zweden
E-mail: magnus.nissle@ellevio.se
Telefoon: +46 761333225
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ellevio.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=57416
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=57416
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Frame Agreement Distribution Transformers

Referentienummer: UH-2020-74
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31213200 Verdeeltransformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement concerning a frame agreement for distribution transformers ranging from approximately 50 kVA up to 2000 kVA. The transformer types will be three-phase, oil-immersed for mounting outdoors on pole or placed in secondary substations. A few types will be dry type transformers placed in secondary substations.

Dry-type and oil-immersed transformers will be in separate packages. The exact details regarding the content and number of packages will be shown in the RFP-documents.

Transformers used by Ellevio

Oil-immersed

11 and 22 kV/420 V 50, 100, 200, 315, 500 and 800 kVA

Oil-immersed with reactor

11 and 22 kV/420 V 100, 200 and 315 kVA

Oil-immersed — switchable

11-22 kV/420 V 100, 200 and 315 kVA

6,3-11 kV/420 V 50, 100, 200, 315, 500, 800 and 1000 kVA

Dry type

11 and 22 kV/800, 1 000 and 1 600 kVA

11 kV 2000 kVA.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31213200 Verdeeltransformatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement concerning a frame agreement for Distribution transformers ranging from approximately 50 kVA up to 2000 kVA. The transformer types will be three-phase, oil-immersed for mounting outdoors on pole or placed in secondary substations. A few types will be dry type transformers placed in secondary substations.

Dry-type and Oil-immersed transformers will be in separate packages. The exact details regarding the content and number of packages will be shown in the RFP-documents.

Transformers used by Ellevio

Oil-immersed

11 and 22 kV/420 V 50, 100, 200, 315, 500 and 800 kVA

Oil-immersed with reactor

11 and 22 kV/420 V 100, 200 and 315 kVA

Oil-immersed — switchable

11-22 kV/420 V 100, 200 and 315 kVA

6,3-11 kV/ 420 V 50, 100, 200, 315, 500, 800 and 1000 kVA

Dry type

11 and 22kV/ 800, 1000 and 1600 kVA

11kV 2000 kVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/05/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract will have the possibility to be prolonged, more details will be set in the RFP-documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/12/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020