Leveringen - 578661-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Kyritz: Bussen en touringcars

2020/S 234-578661

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft mbH
Postadres: Perleberger Straße 64
Plaats: Kyritz
NUTS-code: DE40D Ostprignitz-Ruppin
Postcode: 16866
Land: Duitsland
Contactpersoon: Babett Weyrich
E-mail: b.weyrich@orp-busse.de
Telefoon: +49 3397130860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.orp-busse.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BLIC-2020-0015
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-BLIC-2020-0015
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Städtisches Busunternehmen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busersatzinvestition 2021

Referentienummer: X-BLIC-2020-0015
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000 Bussen en touringcars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— 4 Stück Niederflur Überland <12,4 m,

— 2 Stück Niederflur <12,4 m.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busersatzinvestition (Los 1)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40D Ostprignitz-Ruppin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 Stück Niederflur Überland <12,4 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busersatzinvestition (Los 2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40D Ostprignitz-Ruppin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 Stück Niederflur <12,4 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 29/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eintragung ins Handelsregister,

— Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach EU-Richtlinien,

— keine zulässigen Wettbewerbsbeschränkungen nach § 1 GWB.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Erklärung über die Umsatzzahlen im Produktbetrieb Omnibusse der letzten 3 Jahre

Eventuele minimumeisen:

s.o.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Fahrzeuge müssen die Anforderungen der StVZO, BOKraft, der UVV und der Leistungsbeschreibung im Lastenheft erfüllen,

— Zertifikat nach QM EN 2900 ff / DIN ISO 9000 ff,

— Referenzliste für die angebotenen Fahrzeuge.

Eventuele minimumeisen:

s.o.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/01/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landkreis OPR
Postadres: Virchowstraße 14-16
Plaats: Neuruppin
Postcode: 16816
Land: Duitsland
Telefoon: +49 33916880
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Landkreis OPR
Postadres: Virchowstraße 14-16
Plaats: Neuruppin
Postcode: 16816
Land: Duitsland
Telefoon: +49 33916880
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Landkreis OPR
Postadres: Virchowstraße 14-16
Plaats: Neuruppin
Postcode: 16816
Land: Duitsland
Telefoon: +49 33916880
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020