Leveringen - 578669-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Győr: Isolerende fittings

2020/S 234-578669

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34511842
Postadres: Kandó Kálmán utca 11–13.
Plaats: Győr
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postcode: 9027
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szabó Balázs
E-mail: szabo.balazs@electool.com
Telefoon: +36 303228766
Fax: +36 12399896
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eon.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.eon.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153862020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001153862020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

132 kV-os szabadtéri támszigetelők beszerzése

Referentienummer: EKR001153862020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31650000 Isolerende fittings
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adás-vételi keretmegállapodás, amelynek tárgya 132 kV-os szabadtéri támszigetelők beszerzése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31650000 Isolerende fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt alállomása, raktára vagy telephelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya 132 kV-os névleges feszültségű szabadtéri támszigetelő beszerzése, a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét teljesítésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre pontosan nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján összesen legfeljebb 210 db ezen belül:

— szabadtéri támszigetelő 105 db C4-650,

— szabadtéri támszigetelő 63 db C6-650 és

— szabadtéri támszigetelő 42 db C8-650

Típusú 132 kV-os névleges feszültségű szabadtéri támszigetelőt tervez vásárolni a Keretmegállapodás terhére azzal, azzal, hogy a pontos darabszámok a közvetlen megrendelésekben kerülnek meghatározásra, Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a keretmegállapodás második szakaszában eltérhet.

Ajánlatkérő előzetes tervei szerint, egy megrendelésben legalább 18 db termék megrendelése várható.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről.”

Ajánlattevő feladatai az egyedi megrendelések során:

— A Szállító a legyártott készülékeket és előkészíti a szállítási címeken történő átadásra

— A Szállító a Megrendelő által megjelölt szállítási címre szállítja.

Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.

A villamos készülék legnagyobb feszültsége

A 120 kV-os hálózati feszültségen alkalmazandó támszigetelők 145 kV-osak legyenek.

Szigetelési szint

– lökőhullámú próbafeszültség 650 kVcsúcs

– ipari frekvenciájú próbafeszültség 275 kV

Rádió-zavarfeszültség

A rádió-zavarszint 1,1xUn/#3 feszültségen nem haladhatja meg az 500 #V értéket.

A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Danube InGrid projekt, 10.7-0008-SKHU-W-M-20 projekt

II.2.14)Nadere inlichtingen

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.

Eventuele minimumeisen:

Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 72 hónapon belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontossággal),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe.

A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. A közös ajánlattevők esetében a megfelelés a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.

Eventuele minimumeisen:

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített

— összesen legalább 13 db és legalább 110kV névleges feszültség szintre alkalmas támszigetelőnek, az Európai Unió országaiba és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló és szerződésnek megfelelő szállítására vonatkozó referenciával, amelyek szerint a szállítások szerződésszerűen megtörténtek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek megfelelés ellenőrzése során, az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett és az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített szállításokat veszi figyelembe.

A referencia előírásnak megfelelés több szerződés teljesítésének a bemutatásával együttesen is igazolható.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. Késedelemmel érintett termékek nettó szerződéses árának napi 1 (egy) %-a, de maximum 20 (húsz)% az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva. Hibás teljesítéssel érintett áru nettó szerződéses árának 20 (húsz) %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 (harminc) %, az alapja a meghiúsulással érintett áru nettó szerződéses ára

Jótállás: a szállítástól számított 30 hónap

Felelősségbiztosítás: a Keretmegállapodás teljes időtartamára - beleértve az általános garancia idejét is - olyan a jelen szerződés tárgyát képező berendezések működésével kapcsolatos felelősségbiztosítás, ami biztosítási eseményenként 15 millió HUF, évente összességében 22 millió HUF fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén, amelyet nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára köteles megkötni.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- egyedi megrendelésenként a teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR

AK a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.

A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § -a az irányadó.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az benyújtás előtt álló „Danube InGrid” 10.7-0008-SKHU-W-M-20 megnevezésű EU támogatást igénylő pályázati projektből kívánja teljesíteni.

Forrás: utófinanszírozás, támogatási intenzitás még nem ismert.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlati dokumentációban csatolt keretmegállapodás és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) szerint.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Az elektronikus árlejtés részletes szabályait az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és garanciális feltételek, továbbá az üzembiztonsági szempontok szem előtt tartása nem biztosítható a beszerzés tárgyának részekre bontásával. Nyertes ajánlattevőnek azonos termékcsoportba tartozó termékeket kell szállítani a II.2.4. pontban foglaltak szerint így nem indokolt a részajánlattétel az esetlegesen eltérő termékek eltérő eszközöket és technológiákat igényelnének a beépítés és üzemeltetés során ami nem gazdaságos és nem észszerű.

1. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le, figyelemmel arra, hogy a fedezethez az Ajánlatkérő támogatás irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő kiköti, hogy a Támogatási Szerződés megkötése jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.

3. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

4. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolásimódját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

5. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

6. Az egy (1) ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

7. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

— Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

— Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

— Aláírási címpéldány, aláírás minta

— Közös ajánlattételről szóló megállapodás

— Meghatalmazás

— Nyilatkozat az egyenértékűségről

— Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

— Részletes ártáblázat

— Ajánlati adatlap (a konkrét típusmegjelölés, gyártó, és származási hely feltüntetésével) és annak mellékletei

— a típusvizsgálatokról táblázatos összefoglalás

— gyártói nyilatkozat, ha a típusvizsgálat jegyzőkönyv nem MSZ, IEC vagy EN szabványok szerinti formátum

— magyar nyelvű termékismertető

— körvonal és méretrajz

8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazhatja, figyelemmel a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakra.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

11. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

12. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

13. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.)Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.

14. FAKSZ: Szabó Balázs, 00351, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020