Leveringen - 578676-2020

01/12/2020    S234

Estland-Narva-Jõesuu: Elektrische benodigdheden en toebehoren

2020/S 234-578676

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enefit Energiatootmine AS
Nationaal identificatienummer: 10579981
Postadres: Keskterritooriumi/1
Plaats: Narva-Jõesuu linn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 40107
Land: Estland
Contactpersoon: Dmitry Rybchinskiy
E-mail: tootmine@energia.ee
Telefoon: +372 4666870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.energia.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Narva Soojusvõrk
Nationaal identificatienummer: 10549419
Postadres: Oru tn 2
Plaats: Narva linn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 20203
Land: Estland
Contactpersoon: Dmitry Rybchinskiy
E-mail: narvasoojus@energia.ee
Telefoon: +372 4666870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsv.ee
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enefit Kaevandused AS
Nationaal identificatienummer: 10032389
Postadres: Jaama tn 10
Plaats: Jõhvi vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 41533
Land: Estland
Contactpersoon: Dmitry Rybchinskiy
E-mail: kaevandused@energia.ee
Telefoon: +372 4666870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ep.ee/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enefit Solutions AS
Nationaal identificatienummer: 10633284
Postadres: Malmi tn 8
Plaats: Jõhvi vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 41537
Land: Estland
Contactpersoon: Dmitry Rybchinskiy
E-mail: solutions@enefit.com
Telefoon: +372 4666870
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.energia.ee
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2546432/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2546432/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektrimaterjalide ostmine

Referentienummer: 229412
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankija ostab järgmisi tootegruppe ning materjale: kaablikandesüsteemid, kilbid ja kilbikomponendid, vooluvõtukeskused, elektrikütte komponendid, lülitid ja pistikupesad, automaatikatooted, reaktiivenergia kompenseerimine, generaatorid, taastuvenergia tooted, UPS-lahendused, piksekaitse-, elektrivõrgu-, nõrkvoolutooted, valgustus, jõukaablid ja -juhtmed 1–24 kV jne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ida-Virumaa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankija ostab järgmisi tootegruppe ning materjale: kaablikandesüsteemid, kilbid ja kilbikomponendid, vooluvõtukeskused, elektrikütte komponendid, lülitid ja pistikupesad, automaatikatooted, reaktiivenergia kompenseerimine, generaatorid, taastuvenergia tooted, UPS-lahendused, piksekaitse-, elektrivõrgu-, nõrkvoolutooted, valgustus, jõukaablid ja -juhtmed 1–24 kV jne.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Taotleja on registreeritud oma asukohamaa äriregistris või muus sarnases registris, kui see tuleneb taotleja asukohamaa seadustest. Taotleja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või muus sarnases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Eestis registreeritud taotleja andmeid kontrollib hankija ise.

2) Taotleja peab omama kehtivaid sertifikaate ISO9001 ja ISO14001 või samaväärseid.

3) Taotleja peab olema tegutsenud Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis Kauba vahendajana või edasimüüjana vähemalt 5 aastat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Taotleja viimase liitumistaotluse esitamisele eelneva 3 (kolme) lõppenud majandusaasta netokäive peab olema mitte vähem kui 3 000 000 EUR kokku. Taotleja esitab viimase 3 (kolme) lõppenud majandusaasta aruande väljavõtted, millest peab nähtuma taotleja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud taotleja puhul ei kohaldu majandusaasta aruande väljavõtete esitamisnõue, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dünaamilise hanke korral on kõigil hanke kvalifitseerimistingimusi täitvatel pakkujatel võimalik igal ajal hankesüsteemiga liituda ning pakkumusi esitada endale sobivas piirkonnas tellitavatele asjadele.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020