Leveringen - 578681-2020

01/12/2020    S234

Italië-Rome: Telecommunicatie-uitrusting

2020/S 234-578681

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Terna SpA
Postadres: viale Egidio Galbani 70
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00156
Land: Italië
E-mail: davide.schiavo@terna.it
Telefoon: +39 0683138111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.terna.it
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara 32264 — fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks e relativa manutenzione (2 lotti).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32522000 Telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks e relativa manutenzione (2 lotti).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32522000 Telecommunicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks con relativa manutenzione.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32522000 Telecommunicatie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks con relativa manutenzione.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-297480
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6000003274
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks con relativa manutenzione — lotto 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sirti SpA
Plaats: Milano
NUTS-code: IT ITALIA
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6000003275
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fornitura e installazione di prodotti e servizi Juniper Networks con relativa manutenzione — lotto 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ITD Solutions SpA
Plaats: Milano
NUTS-code: IT ITALIA
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020