Leveringen - 578682-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Mérignac: Beveiligingsuitrusting

2020/S 234-578682

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA — Direction des achats — ARAP Grand Ouest
Postadres: 14 allée Pierre Gilles de Gennes
Plaats: Mérignac
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33692
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. Gilbert Gartiser
E-mail: gilbert.gartiser@edf.fr
Telefoon: +33 524991752
Fax: +33 524991790
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Approvisionnement de pièces de rechange de catégorie 3 pour le système JDT de l'EPR

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121000 Beveiligingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Approvisionnement de pièces de rechange de catégorie 3 pour le système JDT de l'EPR de Flamanville.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35121000 Beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

EDF plate-forme de stockage

Zone industrielle de la Praye

55500 Velaines.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Approvisionnement de pièces de rechange de catégorie 3 pour le système JDT de l'EPR.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-460865
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C4490C3250
Benaming:

Approvisionnement de pièces de rechange de catégorie 3 pour le système JDT de l'EPR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris
Postadres: parvis du Tribunal de Paris
Plaats: Paris Cedex 17
Postcode: 75859
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Postadres: parvis du Tribunal de Paris
Plaats: Paris Cedex 17
Postcode: 75859
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
Internetadres: http://www.ca-paris.justice.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020