Leveringen - 578688-2020

01/12/2020    S234

Polen-Łódź: Netwerkuitrusting

2020/S 234-578688

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Nationaal identificatienummer: 9462593855
Postadres: Tuwima 58
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 90-021
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Płomińska-Gorzkiewicz
E-mail: katarzyna.plominska-gorzkiewicz@pgedystrybucja.pl
Telefoon: +48 426752482
Fax: +48 426751060
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pgedystrybucja.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A. w podziale na dwa zadania

Referentienummer: 0431/OŁD/KP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000 Netwerkuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A. w podziale na dwa zadania:

— zadanie nr 1: Rozbudowa sieci dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w oparciu o rozwiązanie SDN,

— zadanie nr 2: Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa sieci dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w oparciu o rozwiązanie SDN

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32420000 Netwerkuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozbudowa sieci dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w oparciu o rozwiązanie SDN, zgodnie z dokumentacją przetargową.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233000 Geheugendragers en lezerapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z dokumentacją przetargową.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 158-386560
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0431/OŁD/KP/2020
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rozbudowa sieci dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w oparciu o rozwiązanie SDN

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0431/OŁD/KP/2020
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla potrzeb rozbudowy systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Apex.IT Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 5213617218
Postadres: ul. Janka Muzykanta 60
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 02-188
Land: Polen
E-mail: office@apexit.pl
Telefoon: +48 221228289
Fax: +48 221228287
Internetadres: www.apexit.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wszelkie informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020