Leveringen - 578690-2020

01/12/2020    S234

Italië-Rome: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2020/S 234-578690

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale
Postadres: piazza della Croce Rossa 1
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00161
Land: Italië
E-mail: ant.esposito@trenitalia.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EGPN 8266 — Esito

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

EGPN 8266 — Esito di gara.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di particolari vari per motori diesel

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Classificazione materiali, storico di fornitura, codici materiali obsoleti e di difficile reperimento, mercato di fornitura limitato e ristretto a pochi fornitori.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso la composizione della commissione giudicatrice, nonché le eventuali ammissioni ed esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020