Leveringen - 578692-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Linz: Acculaders

2020/S 234-578692

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LINZ STROM GAS WÄRME GmbH
Postadres: Wiener Strasse 151
Plaats: Linz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 4021
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Klaus Hubner
E-mail: k.hubner@linzag.at
Telefoon: +43 73234007969
Fax: +43 7323400157969
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.linzag.at
Adres van het kopersprofiel: http://linzag.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von High Power Charger

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31158100 Acculaders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend der Lieferung von 10 Stück High Power Charger.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31610000 Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31 Oberösterreich
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberösterreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend der Lieferung von 10 Stück High Power Charger.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erweiterbarkeit des High Power Chargers / Weging: 17
Kwaliteitscriterium - Naam: Gleichzeitiges Nutzen der DC-Stecker / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 1
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Die Rahmenvereinbarung kann 2x um je ein Jahr verlängert werden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 110-268087
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600043596
Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von High Power Charger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: da emobil GmbH & Co KG
Postadres: Langer Weg 28
Plaats: Innsbruck
NUTS-code: AT332 Innsbruck
Postcode: 6020
Land: Oostenrijk
E-mail: alois.wach@da-emobil.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600043601
Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von High Power Charger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Wolfgang Pauli Strasse 2
Plaats: Linz
NUTS-code: AT312 Linz-Wels
Postcode: 4020
Land: Oostenrijk
E-mail: richard.peinbauer@siemens.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Postadres: Volksgartenstraße 14
Plaats: Linz
Postcode: 4021
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Telefoon: +43 73270750
Fax: +43 7327075218018
Internetadres: http://www.lvwg-ooe.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020