Leveringen - 578693-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Bregenz: Tijdschakelaars

2020/S 234-578693

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vorarlberger Energienetze GmbH
Postadres: Weidachstrasse 10
Plaats: Bregenz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Larissa Dürtscher
E-mail: Larissa.Duertscher@illwerkevkw.at
Telefoon: +43 557460172625
Fax: +43 557460172625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.illwerke.at
Adres van het kopersprofiel: http://illwerkevkw.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tarifschaltuhren 2020 - 2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38750000 Tijdschakelaars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Tarifschaltuhren für den Zeitraum 2020 bis 2023, mit Verlängerungsoption für 2024 und 2025.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT34 Vorarlberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bregenz (AT) – Lindenberg (DE)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Tarifschaltuhren für den Zeitraum 2020 bis 2023, mit Verlängerungsoption für 2024 und 2025.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-324770
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020000764
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Postadres: Landwehrstraße 1
Plaats: Bregenz
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at
Telefoon: +43 5574484420
Fax: +43 55744844260195
Internetadres: http://www.lvwg-vorarlberg.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020